Tag archives for България

Кога за първи път е отбелязано името България на Балканите и в Европа

Първият официален исторически документ, в който е вписно името България, са Актовете на Шестия Вселенски събор, проведен през 680-681 г. в Цариград. То се съдържа в един знаменателен пасаж от…
Повече

Смисълът на името България

Има следи, че векове наред думата "българи" в нашата страна е била не само име на народа, а белег за порядъчност и човешка чест. Затова преди стотина години в Македония…
Повече

България в годините на Втората световна война (1939 – 1945 г.)

Поражението на България в Първата световна война (1914-1918г.) и настъпилите глобални политически промени обуславят нови обществено-политически тенденции в историческото развитие на българския народ. Рязко отслабва обществената воля за защита на…
Повече

Участие на България в Първата световна война (1914-1918 г.)

Националната катастрофа от 1913 г. е повратна точка в Новата история на българския народ. Втората балканска (Междусъюзническа) война има изключително съдбоносни последици. Договорите в Букурещ и Цариград определят на България…
Повече
История на България

България през балканските войни (1912 – 1913 г.)

В условията на глобалния Източен въпрос през ХIХ в. балканските държави се възстановяват само върху части от своята етническа територия. В пределите на Османската империя остава голяма част от техните…
Повече
История на България

Съединението на Източна Румелия с Княжество България (1885 г.)

Дванадесетата руско-турска война (1877-1878 г.) довежда до Освобождението на България и поставя началото на нов етап в историческото развитие на българския народ. Официалното признаване на българската държавност става на Берлинския…
Повече

Социално-религиозни учения и движения в Средновековна България (Х – ХIV век)

След покръстването на българския народ, осъществено по време на управлението на княз Борис І (852-889), основа на философско-мирогледната система на българския народ става християнската религия. Поради еклектичния си характер тя…
Повече
История на България

Териториално разширение и централизация на България през първата половина на ІХ век

Създаването на Българската държава в края на VII в. е едно от забележителните събития на Ранното Средновековие. Възникването й е резултат от сложните демографски, социално-икономически и политически процеси, протичащи в…
Повече

Създаване на България

Създаването на Българската държава в края на VII век е едно от забележителните събития на Ранното средновековие. Възникването й е резултат от сложните социално-икономически, демографски и политически процеси, протичащи на…
Повече
История на България

История на България

Историята на България може да бъде условно разделена на четири големи периода: Древност, Средновековие, период на османско управление и Трета българска държава. Поради географското си положение, територията на днешна България…
Повече