Archives for История на България - Page 2

Възстановяване на българската държава (1878-1879 г.)

Идеята за възстановяване на Българската държава не изчезва през целия период на османското владичество (1396-1878 г.). Радикалните промени в стопанския, социалния и духовния живот на българите през Възраждането създават реални…
Повече
История на България

Априлско въстание 1876 г.

Радикалните промени в стопанския, социалния и духовния живот на българите през Възраждането (от началото на ХVIII в. до Освобождението през 1878 г.) създават реални предпоставки за активизирането на българското общество…
Повече

Браилски бунтове 1841-1843

Революционни акции на българската емиграция в Румъния за освобождение от османско иго с ръководен център Браила. Първият от тях е организиран през 1841. Начело на него застанали сръбският капитан Владислав…
Повече

Националноосвободително движение на българите през 50-те и 60-те години на ХІХ век

Радикалните промени в стопанския, социалния и духовния живот на българското възрожденско общество създават реални предпоставки за активизиране и на борбите за отхвърляне на чуждото политическо господство. Още през втората половина…
Повече
История на България

Начало на националноосвободителното движение на българите

Радикалните промени в стопанския, социалния и духовния живот на българското възрожденско общество създават реални предпоставки за активизиране и на борбите за отхвърляне на чуждото политическо господство. Още през първата половина…
Повече

Общество, православна църква и българска култура през ХV – ХVІІ век

Падането на България под османска власт прекъсва естественото историческо развитие на една цивилизация и култура, създадени през Средновековието на базата на славянската писменост, под закрилата на една могъща държава. Османското…
Повече

Социално-религиозни учения и движения в Средновековна България (Х – ХIV век)

След покръстването на българския народ, осъществено по време на управлението на княз Борис І (852-889), основа на философско-мирогледната система на българския народ става християнската религия. Поради еклектичния си характер тя…
Повече

Ранно Българско Възраждане (ХVІІІ – първата четвърт на ХІХ век)

В историята на българския народ Възраждането се разглежда като епоха на преход от Средновековието към Новото време. В рамките на възрожденската епоха се осъществяват радикални промени в стопанския, социалния, духовния…
Повече

Църковно-национална борба на българите през Възраждането

Османските завоевания от края на ХIV и началото на ХV в. не само унищожават българската държавност, но и нанасят тежък удар върху българската православна църква. В хода на своето опустошително…
Повече